فانوده

تفریحس - سرگرمی - عاشقانه

فانوده

تفریحس - سرگرمی - عاشقانه

 • ۰
 • ۰

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب عروسی می گوید : دیدن عروسی  در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

دیدن دریای طوفانی  به همراه موج های بلند دریا مانند سونامی – دریای خروشان  : سختی  زیاد اما کوتاه مدت ( لازمه ی رفع سختی تلاش و کوشش است ) .

صخره و صدف و ستاره دریایی : زندگی زیبا

عروس دریایی : خطری در نزدیکی شماست  . تنها لازم است که درست  و منطقی تصمیمات زندگی را بگیرید .

دیدن قایق در دریا : داشتن زندگی رمانتیک و زیبا

شنیدن صدای دریا – قدم زدن کنار دریا  : داشتن زندگی ساده و معمولی

برای دیدن تعبیر خواب دریا بطور کامل به لینک بروید 

تعبیر خواب دریا

دریای قرمز – دریای سرخ – دریای خشک شده  :  سختی و دردسر طولانی

 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

محمد بن سیرین گوید:
آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود.
اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یاکسی دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد
اگر بیند که بی فایده آتشی برافروخت، دلیل کند که بی سبب جنگ و خصومت کند
اگر بیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند، دلیل که کاری پیش گیرد به سبب غیبت مردمان، تا طلب حال کسی کند.اگر بیند که از آن بریان بخورد، دلیل کند که به قدر آن، روزی به وی رسد، با غم و اندوه.
اگر بیند که به زیر دیگر آتش می افروخت، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد.
اگر بیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه بود.

 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

دیدن مدفوع خونی یا مدفوع و کرم در خواب ( اگر خون را دقیق مشاهده کنید اعتبار تعبیر پایین می آید ) می تواند پولی باشد که با کمی سختی یا شاید از راه نامشروع بدست آید . درر حلال بودن مال هایی که بدست می آورید دقت کنید .

دست زدن به مدفوع - راه رفتن روی آن : کسب و کار خوب نصیبتان می شود .

 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

تغییر در حات مو نیز یک تغییر خوب در زندگیست . مثلا اگر ببینید که مو های شما از صاف به فر یا مجعد تبدیل شده یا مو های فرفری شما به  موهای صاف تبدیل شده نشان از یک تغییر خوب در زندگیست .

ریختن مو ( موهای ریخته ) : سختی و ناراحتی

اگر ببینید که مو در آوردید یا موی مصنوعی گذاشته اید  : به مال و قدرت می رسید .

 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

تعبیر خواب طلا از ابن سیرین می فرماید اگر ببیند در خواب طلا می خورد مال خویش را هزینه کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو می باشد. اگر کسی در خواب طلا فروشی ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد خواهد کرد.

 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی  دهند . اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود ، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود . اگر ببیند بر اسب کمیت بود ، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد . اگر دید بر اسب اشقر (اسب سرخ رنگ یا قرمز سرخ مو ) بود ، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه . اگر  دید بر اسب زرد بود ، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود . اگر ببیند بر اسب جرمه بود ، دلیل است بر خیر و صلاح . اگر دید که بر اسب سلیس بود ، دلیل است زن خواهد . اگر دید از اسب فرود آمد ، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد . اگر دید از اسب برهنه فرود آمد ، دلیل که از گناه و معصیت باز ایستد . اگر ببیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد . 

برای دیدن متن کامل تعبیر خواب اسب برو به تعبیر خواب اسب


اگر ببیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید ، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هیج خیر اندر این نبود ، مگر ببیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد . اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد ، دلیل که مال و دولت یابد . اگر ببیند اسب با وی سخن گفت ، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند . اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ، یا درکوچه وی ، دلیل که مردی شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید ، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد . اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود ، یا بمیرد .

 • سینا پارسا
 • ۱
 • ۰

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف پیامبر ع : دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی  و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر نماد ازدواج یا مقام برای شماست .
اگر دیدید که کفش شما خیس یا خاکی ، گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شما بی توجه از کنار آن می گذرید  .


 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن موش جنگ زن باشد

تعبیر کامل  در تعبیر خواب موش

دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده 

 • سینا پارسا
 • ۰
 • ۰

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت مییابد.

 • سینا پارسا